O czasopiśmie

Humaniora. Czasopismo Internetowe (ISSN 2353-3145)

Humaniora Czasopismo Internetowe

„Humaniora” jest kwartalnikiem, w którym publikowane są teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w szczególności z takich dyscyplin, jak: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, pedagogika, psychologia, socjologia i religioznawstwo. Wśród autorów znajdują się zarówno uczeni z dużym doświadczeniem, jak i osoby dopiero je zdobywające. O zakwalifikowaniu do publikacji decyduje przede wszystkim oryginalność i trafność stawianych problemów i proponowanych rozwiązań. Od autorów oczekujemy również takiego sposobu wypowiadania się, aby było to zrozumiałe dla możliwie szerokiego grona odbiorców, w tym dla studentów różnych kierunków i różnych stopni akademickiego kształcenia. Do tych ostatnich adresowane są zwłaszcza publikacje z działów Komunikaty naukowe i Akademickie wykłady. W dziale Artykuły publikacje zamieszczane są według klucza problemowego. W każdym przypadku zostają one poprzedzone wprowadzeniem ich redaktora naukowego.

Czasopismo „Humaniora” jest indeksowane w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities , BazHum, POL-index.

Czasopismo stosuje zasady polityki publikacyjnej oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics). Zbiór podstawowych praktyk etycznych dostępny jest na stronie internetowej COPE.

Czasopismo Internetowe „Humaniora" zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. ma 40 pkt.

Humaniora. An Online Journal

„Humaniora” is a quarterly, peer-reviewed, online journal that publishes papers in all fields of social sciences and humanities, especially in such disciplines as philosophy, cultural studies, cognitive science, educational science, psychology, sociology, and religious studies. The authors of the papers are both experienced scholars and early-career researchers who are still gaining scholarly experience. The main criteria of acceptance for publication are originality and accuracy of research problems and proposed solutions. The authors are also expected to express their thoughts in such a way that their texts are intelligible to a wide range of readers, including students of different fields and different levels of study. The sections Scholarly Reports and Academic Lectures are especially addressed to students. The papers published in the section Papers are organized around selected issues and preceded with an introduction written by their editors.

The journal is indexed in the following databases: ERIH PLUS, Index Copernicus Master List, CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities , BazHum, POL-index.

The jurnal follows ethical guidelines defined by the Committee on Publication Ethics. Core ethical practices are available on the COPE website.