Dla autorów

Podstawowe zasady redakcyjne przygotowywania artykułów:

 • tekst powinien zawierać abstrakt w języku polskim i angielskim o objętości nieprzekraczającej 1000 znaków;
 • tekst powinien zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • afiliacja (uczelnia oraz wydział/instytut/zakład; e-mail) oraz numer autora ORCID
 • czcionka: Times New Roman; edytor MS Word; tekst wyjustowany z dzieleniem wyrazów;
 • nazwisko użyte po raz pierwszy: pełne imię i nazwisko;
 • tekst powinien zawierać bibliografię końcową;
 • przypisy na dole strony (przygotowywane z użyciem funkcji przypisu dolnego);
 • opis bibliograficzny w przypisie:
  wydawnictwa zwarte: Z. Drozdowicz, Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
  praca zbiorowa: Religia – Nauka – Kultura, red. Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
  artykuły w pracach zbiorowych: Z. Drozdowicz, Standardy racjonalności ascetycznego protestantyzmu, w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red. Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012.
  artykuły w czasopismach: Z. Drozdowicz, Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa kartezjańska, „Przegląd Filozoficzny” 2013, nr 12.
  materiały internetowe: muszą zawierać datę wejścia na stronę.
 • wyodrębnić cytaty, które w tekście mają być wyróżnione;
 • zdjęcia w oddzielnych plikach, rozdzielczość 300 dpi (.jpg, .tiff);
 • rysunki, wykresy, schematy – w oddzielnych edytowalnych plikach.

 


 

For the authors

Essential guidelines and instruction for the preparation of manuscripts:

 • submitted texts should include an abstract in Polish and English; the abstract must be under 1,000 words;
 • texts should include keywords in Polish and English;
 • author affiliation (university and faculty/institute/department; e-mail) as well as the  author’s ORCID number
 • font: Times New Roman; MS Word processor file format; text needs to be justified and feature end-of-line word division;
 • name cited for the first time: full first and last name;
 • texts should be followed by a list of references/bibliography;
 • manuscripts should be provided with footnotes (at the bottom of the page);
 • reference stylesheet for footnotes:
  monographs: Z. Drozdowicz, Społeczne następstwa racjonalizacji religii, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
  collective volumes: Religia – Nauka – Kultura, red. Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2011.
  articles and essays in collective volumes: Z. Drozdowicz, Standardy racjonalności ascetycznego protestantyzmu, w: Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, red. Z. Drozdowicz, Sławomir Sztajer, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2012.
  papers in journals: Z. Drozdowicz, Możliwości ludzkiego poznania. Perspektywa kartezjańska, „Przegląd Filozoficzny” 2013, nr 12.
  online resources: the date of last access must be provided.
 • quotations which need to be set apart from the body of the text need to be highlighted;
 • photographs, images, illustrations are to be provided in separate files, with a minimum resolution of 300 dpi (.jpg, .tiff);
 • drawings, graphs, charts, diagrams need to be provided in separate, editable files.