Etyka wydawnicza

 1. Redakcja w swoim postępowaniu stosuje się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/
 2. Publikacje zgłoszone do druku w czasopiśmie sprawdzane są pod kątem zasad etyki zgodnie z posiadaną przez redakcję wiedzą oraz z wykorzystaniem dostępnych narzędzi.
 3. Do obowiązków redakcji należy zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami oraz obiektywna i merytoryczna ocena tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych.
 4. Głównym kryterium oceny tekstów jest ich wartość naukowa, wyrażająca się w oryginalności ujęcia tematu, gruntownym udokumentowaniu formułowanych twierdzeń oraz przejrzystości wywodu.
 5. Redakcja nie ujawniana informacji na temat zgłoszonych do publikacji tekstów osobom trzecim.
 6. Do obowiązków i uprawnień redaktora naczelnego czasopisma należy wybór recenzentów oraz redaktorów wydawniczych tekstów.
 7. Do obowiązków i uprawnień redakcji należą decyzje o przyjęciu artykułów do druku.
 8. Do obowiązków sekretarza naukowego czasopisma należy współpraca z autorami tekstów w zakresie przekazywania im uwag recenzentów oraz informacji o decyzjach redakcji.  
 9. W przypadku stwierdzenia występowania nieuczciwych praktyk, takich jak plagiat, fałszowanie wyników badań czy nieuprawnione przypisywanie sobie udziału w opracowaniu tekstu ich autorzy lub współautorzy są o tym informowani, a teksty są odrzucane.
 10. W przypadku wykrycia nieuczciwych praktyk w opublikowanym artykule, redakcja po uprzednim kontakcie z autorem wycofuje tekst oraz publicznie informuje o tym fakcie na stronie internetowej czasopisma.
 11. Redakcja korzysta z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, zapewniającego wsparcie w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, udostępnionego nieodpłatnie uczelniom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 12. Do druku przyjmowane są wyłącznie te teksty, które spełniają wyżej wymienione kryteria naukowości i uczciwości.
 13. Autorzy tekstów zachowują prawo do ich wycofania w przypadku braku zgody na uwzględnienie istotnych zdaniem redakcji uwag i zastrzeżeń recenzentów.  
 14. Przy powoływaniu recenzentów redakcja kieruje się zasadą kompetencyjności oraz niewystępowania konfliktu interesów. 
 15. Od recenzentów redakcja wymaga merytorycznych i wieloaspektowych ocen oraz terminowości w przygotowaniu recenzji.
 16.  Recenzent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia redakcji o rezygnacji z wykonania recenzji lub o niemożliwości dotrzymania wyznaczonego.
 17. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane ani autorom recenzowanych tekstów, ani też osobom trzecim.
 18.  Redakcja dba o to, aby poszczególne numery czasopisma ukazywały się w terminie, a ewentualny okres opóźnienia spowodowany obiektywnymi przyczynami nie przekraczał jednego miesiąca.

 


 

 1. In carrying out their duties, the Editors adhere to the Committee on Publication Ethics guidelines available at www.publicationethics.org
 2. Papers submitted for publication in the journal are assessed in terms of compliance with ethical standards in accordance with the knowledge available to the Editors and using available tools.
 3. Responsibilities of the Editors include preventing practices which fail to comply with the adopted standards, as well as objective and substantive assessment of texts based on the opinions provided by the reviewers.
 4. Scientific value constitutes the principal criterion of assessment, manifesting in the originality of approach, thorough substantiation of the formulated assertions as well as clarity of the disquisition.  
 5. The Editors do not disclose any information relating to submitted texts to any third persons.
 6. The responsibilities and prerogatives of the editor-in-chief include selection of the reviewers and publishing editors of texts.
 7. The responsibilities and prerogatives of the editorial team include making decisions with regard to approving papers for publication.
 8. The responsibilities of the scientific secretary of the journal include liaising with the authors in order to communicate the remarks of the reviewers and information about the decisions of the editors.
 9. Should dishonest practices be determined, such as plagiarism, falsifying research results, or illegitimate claims of having contributed to a text, their authors or co-authors are advised of the fact, while the texts in question are rejected.
 10. If a published article is demonstrated to have involved any dishonest practices, the Editors withdraw the paper in question having contacted the author beforehand, and subsequently officially communicates the fact to the public on the journal’s website.  
 11. The Editors utilize the Uniform Anti-Plagiarism System provided to academic institutions by the Ministry of Science and Higher Education to support actions aimed at preventing violation of copyrights and neighbouring laws.
 12. Texts may be accepted for publication only if they satisfy the above criteria of scientific quality and rectitude.
 13. Authors are entitled to withdraw their texts from publication should they refuse consent to consider all relevant remarks and reservations expressed by the reviewers.
 14. When appointing reviewers, the Editors prioritize competence and expertise, as well as absence of the conflict of interest.
 15. Reviewers are expected to provide substantive and multi-aspectual evaluations which are submitted in a timely manner.
 16.  Reviewers are obliged to advise the Editors immediately should they withdraw from preparing an evaluation or be unable to submit their review by the agreed deadline.
 17. The names and surnames of the reviewers are not disclosed to the authors of respective texts or to third persons.
 18.  The Editors strive to publish the successive issues of the journal on time, and prevent the delays due to causes beyond their reasonable control from exceeding one month.